fbpx

Szansa – nowe możliwości dla dorosłych

Bierzemy udział w spotkaniach o pozyskanie grantu w ramach projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych. Uczestnicząc w warsztatach można wiele dowiedzieć się o samym projekcie i jego założeniach oraz elementach strategicznych.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest odpowiedzią na Zalecenie Rady UE z 19 grudnia 2016 r. „Ścieżki poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych” (Upskillinig pathways: New Opportunities for Adults).

Cel projektu

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli trzystopniowego wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi z wybranych grup docelowych oraz przygotowanie końcowych rekomendacji w sprawie włączenia wybranych modeli do systemowych działań krajowych na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków. Zakłada się, że rezultaty i rekomendacje końcowe projektu będą wykorzystane do koordynacji krajowych działań i rozwijania krajowych strategii dotyczących podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych.

Grupa docelowa

Grupą docelową są osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych, takich jak: czytanie i rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne, umiejętności ICT, a także komunikacja interpersonalna, praca w zespole, wyznaczanie celów życiowych, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji.

Więcej o projekcie można zobaczyć tutaj: https://szansa-power.frse.org.pl/

0
X