fbpx

Regulaminy

Fundacja MARS > Regulaminy

REGULAMIN FUNDACJI 鈥濿arsztaty, Wsp贸艂praca, Wolontariat鈥

 

Zasady udzia艂u w wydarzeniach i dzia艂aniach prowadzonych przez Fundacj臋 MARS

1) Organizatorem wydarze艅 typu (Warsztaty, Szkolenia, Konferencje) jest Fundacja MARS z siedzib膮 w P艂o艅sku, ul. Mazowiecka 9, wpisany do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy KRS, pod numerem 0000577100, REGON: 362998191, NIP: 5671907037 (dalej zwany 禄Organizatorem芦).

2) Fundacja zawi膮zuje partnerstwa i wsp贸艂prac臋 na czas okre艣lony i nieokre艣lony lub na indywidualnie na jednokrotne wydarzenia w formie podpisanej umowy przez obowi膮zuj膮cy w danym momencie sk艂ad Zarz膮du organizacji. Je偶eli sk艂ad Zarz膮du ulega zmianie, umowy musz膮 by膰 podpisane ponownie lub do艂膮czona odpowiednia adnotacja odno艣nie wsp贸艂pracy i odpowiedzialno艣ci.

3) Decyzja o nawi膮zaniu wsp贸艂pracy w zakresie wolontariatu jest podejmowana przez Zarz膮d i potwierdzenie mailowe jednego z Cz艂onk贸w Zarz膮du, je偶eli ponoszone b臋d膮 jakiekolwiek koszty zwi膮zane bezpo艣rednio z wolontariatem decyzje musz膮 by膰 podj臋te przez minimum 2 cz艂onk贸w Zarz膮du.

4) Aktualny regulamin Fundacji MARS jest dost臋pna na stronie Fundacji (www.mars.org.pl)

5) Warsztaty – Organizowane warsztaty聽 mog膮 mie膰 form臋 on-line lub stacjonarn膮 w zale偶no艣ci od realizowanego projektu i mog膮 ulec zmianie w trakcie trwania. Wszystkie informacje o aktualnych warsztatach, rejestracja, wytyczne i harmonogram dzia艂a艅 znajduje si臋 do informacji publicznej na stronie Fundacji www.mars.org.pl w zak艂adce “Wydarzenia” w menu g贸rnym i footer. Ka偶dorazowo nowe warsztaty otrzymuj膮 nazw臋 w艂asn膮, okre艣lony czas naboru i realizacji.聽 Warunki i terminy warsztat贸w mog膮 ulec zmianie je偶eli wyniknie taka potrzeba organizacyjna, finansowa i sytuacyjna, o czym uczestnicy b臋d膮 poinformowani drog膮 mailow膮, telefonicznie i przez komunikatory (zale偶y to od danych kontaktowych, jakie pozostawia podczas rejestracji). Warsztaty s膮 prowadzone przez pracownik贸w Fundacji lub zaproszonych ekspert贸w / specjalist贸w zewn臋trznych. Warsztaty mog膮 mie膰 form臋 darmow膮 lub odp艂atn膮, o czym uczestnicy zawsze s膮 informowani podczas rejestracji na wydarzenie. Je偶eli warsztaty s膮 odp艂atne, op艂aty s膮 przyjmowane w trakcie rejestracji wy艂膮cznie drog膮 elektroniczn膮 na konto Fundacji. W przypadku nieodbycia si臋 warsztat贸w pieni膮dze s膮 zwracane na konto uczestnik贸w do 10 dni roboczych.

6) Szkolenia –聽Mog膮 mie膰 form臋 darmow膮 lub p艂atn膮 i odbywa膰 si臋 on-line, lub stacjonarnie w ustalonym miejscu. Wszystkie informacje o szkoleniach znajduj膮 si臋 w zak艂adce “Wydarzenia” w menu g贸rnym i footer dla ka偶dego zainteresowanego. Fundacja dba o poprawno艣膰 i aktualno艣膰 informacji na stronie www.mars.org.pl oraz innych kana艂贸w informacyjnych. Rejestracja odbywa si臋 wy艂膮cznie w formie on-line. Je偶eli szkolenie jest p艂atne, op艂ata jest pobierana podczas rejestracji wy艂膮cznie p艂atno艣ciami elektronicznymi na konto Fundacji. Je偶eli szkolenie si臋 nie odb臋dzie, wszystkie wp艂acone 艣rodki wracaj膮 na konta uczestnik贸w bez 偶adnych potr膮ce艅 ze strony Fundacji.

7) Jeden uczestnik mo偶e zarejestrowa膰 si臋 na jedne warsztaty, szkolenie, konferencje jednokrotnie podaj膮c swoje imi臋, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firm臋 / instytucj臋 / szko艂臋 / uczelni臋, z kt贸r膮 jest zwi膮zany zawodowo lub edukacyjnie. Uczestnik mo偶e rejestrowa膰 si臋 wy艂膮cznie w imieniu w艂asnym.

8) Ka偶de zg艂oszenie swojej osoby poprzez formularz rejestracji, mailowo, telefonicznie lub komunikator jest jednoznaczne z akceptacj膮 niniejszego Regulaminu Fundacji.

9) Po zarejestrowaniu si臋 uczestnika na wskazane wydarzenie i potwierdzenie przyj臋cia przez pracownika Fundacji, uczestnik zgadza si臋 na jednokrotn膮 publikacj臋 swojego imienia i nazwiska, nazwy i loga firmy / podmiotu, z kt贸rym jest zwi膮zany zawodowo oraz zdj臋膰 gdzie jest widoczna jego posta膰.

10) W razie wytypowania danej osoby z grona uczestnik贸w, kt贸ra jest nominowana do otrzymania nagrody / upominku / wyr贸偶nienia zostanie ona poinformowana mailowo lub telefonicznie. W celu wr臋czenia uczestnikowi nagrody / upominku / wyr贸偶nienia przez Fundacj臋 uczestnik musi potwierdzi膰 ch臋膰 odbioru suweniru. Je偶eli tego nie zrobi, jest ona przekazywana kolejnej osobie z w kolejno艣ci.

11) Wszystkie nagrody / upominki / wyr贸偶nienia przekazane przez Fundacj臋 indywidualnie uczestnikowi nie podlegaj膮 wymianie oraz zamianie na pieni膮dze.

12) Wydarzenia nie s膮 艂膮czone z innymi, chyba 偶e pracownik Fundacji wyra藕nie zaznaczy cykliczno艣膰 i powi膮zanie jednych wydarze艅 z kolejnymi.

13) Uczestnik organizowanych wydarze艅 oraz dzia艂a艅 wsp贸lnych (opisanych indywidualnie w osobnej umowie b臋d膮cej ka偶dorazowo za艂膮cznikiem do tego regulaminu o艣wiadcza, 偶e zapozna艂 si臋 z niniejszym regulaminem, rozumie jego tre艣膰, nie wnosi do niego 偶adnych zastrze偶e艅 i zobowi膮zuje si臋 go przestrzega膰.聽

14) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okre艣laj膮cym zasady wsp贸艂pracy i wsp贸lnych dzia艂a艅 organizowanych przez Fundacj臋.

15) Reklamacje / Skargi / Uwagi powinny by膰 sk艂adane w formie pisemnej w mailu i kierowane na adres info@fwn.org.pl.

16) Wszelkie reklamacje / skargi / uwagi dotycz膮ce wskazanej sprawy b臋d膮 rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich z艂o偶enia.聽

17) Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Promocji jest FUNDACJA MARS Gromadzone dane b臋d膮 przetwarzane jedynie w celu realizacji Promocji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥淩ODO鈥). Dane b臋d膮 przetwarzane przez okres uczestnictwa w Promocji lub po jego ustaniu je偶eli przepisy szczeg贸lne tak stanowi膮. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wgl膮du w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupe艂nienia b膮d藕 ich usuni臋cia, 偶膮dania czasowego lub sta艂ego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych 鈥 w Polsce do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezb臋dne do uczestnictwa w Programie.

REGULAMIN KONKURSOWY 鈥濪zia艂ania w social media鈥

 

搂1.

Postanowienia og贸lne:聽

1) Organizatorem promocji (dalej zwanych 鈥濸romocja鈥) jest 鈥濬undacja Pracy Narod贸w z siedzib膮 w P艂o艅sku, ul. Mazowiecka 9, wpisany do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy KRS, pod numerem 0000577100, REGON: 362998191, NIP: 5671907037 (dalej zwany 鈥Organizatorem鈥).

2) Wy艂膮cznym organizatorem promocji jest 鈥濬undacja Pracy Narod贸w鈥 udost臋pnianych publicznie poprzez serwisy spo艂eczno艣ciowe jak: Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram b臋d膮cy jedynie medium nie bior膮cym udzia艂u w konkursach.

2) Okres obowi膮zywania promocji jest ustalany indywidualnie do ka偶dej realizacji i nie trwa d艂u偶ej ni偶 4 tygodnie (30 dni).

3) Tre艣膰 regulaminu (鈥濺egulamin鈥) jest dost臋pna na stronie Fundacji (www.mars.org.pl)聽

4) Promocja 鈥 kampania reklamowa prowadzona przez Organizatora Promocji pod r贸偶nym i zmiennym tytu艂em ustalanym indywidualnie do jednego konkursu na warunkach i terminach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie, obejmuj膮ca promocj臋 us艂ug oferowanych przez Organizatora Fundacj臋 Pracy Narod贸w. oraz partner贸w biznesowych (je偶eli wyst臋puj膮 w danej realizacji konkursu) na podstawie ustale艅 s艂ownych lub w formie papierowej (umowa)

5) Uczestnikiem promocji (dalej zwany 鈥Uczestnik鈥) mo偶e zosta膰 osoba fizyczna oraz prawna lub firma (aktywna) kt贸ra zg艂osi si臋 w ustalony spos贸b do udzia艂u w promocji i pozostawi wymagane informacje kontaktowe.

6) W trakcie okresu obowi膮zywania Promocji Uczestnik mo偶e zg艂osi膰 sw贸j udzia艂 w ka偶dej pojedynczej akcji tylko jednokrotnie. Poprzez zg艂oszenie nabywa prawo do udzia艂u w Promocji z mo偶liwo艣ci膮 bycia wytypowanym do nagrodzenia za aktywno艣膰.

7) Ka偶de zg艂oszenie w formie Messanger, formularza on-line, zostawienie informacji w komentarzu, mailem, telefonicznie (ka偶da promocja mo偶e ogranicza膰 form臋 zg艂oszenia do jednej) jest jednoznaczne z akceptacj膮 niniejszego Regulaminu Konkursowego.

8) Po spe艂nieniu warunk贸w przyst膮pienia do Promocji, kt贸re okre艣lone zosta艂y w Regulaminie, uczestnik w razie wytypowania do nagrodzenia za aktywno艣膰 zgadza si臋 na jednokrotn膮 publikacj臋 swojego imienia i nazwiska oraz nazwy i loga firmy publicznie dla cel贸w promocyjnych.

 

搂2.

Postanowienia Ko艅cowe聽

1) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Promocji nale偶y zg艂osi膰 t膮 informacj臋 maksymalnie 24h przed zamkni臋ciem procesu zg艂osze艅. Jest to jedno znaczne z poinformowaniem Organizatora konkursu o odst膮pieniu od aktywno艣ci w trwaj膮cej Promocji i ch臋ci otrzymania suwenir贸w w razie wytypowania spo艣r贸d zg艂osze艅.

2) Udzia艂 w ka偶dej prowadzonej przez Organizatora promocji jest nieodp艂atny.

3) Ka偶dy uczestnik Promocji bior膮cy w niej udzia艂 ma mo偶liwo艣膰 zosta膰 wynagrodzony za aktywno艣膰 w ustalony indywidualnie do prowadzonych dzia艂a艅 promocyjnych spos贸b.
4) W razie wytypowania danej osoby z grona uczestnik贸w zostanie ona poinformowana poprzez Messanger, mailowo lub telefonicznie. W celu przekazania wynagrodzenia przez Organizatora, uczestnik musi potwierdzi膰 ch臋膰 odbioru suwenira. Je偶eli tego nie zrobi jest ona przekazywana kolejnej osobie z listy zg艂osze艅.

6) Rabat udzielony w zwi膮zku z Promocj膮 nie podlega wymianie na inne us艂ugi Fundacji, towary, ani wymianie na got贸wk臋.聽

7) Promocje nie 艂膮cz膮 si臋 z innymi promocjami chyba 偶e Organizator wyra藕nie zaznaczy cykliczno艣膰 i powi膮zanie jednej Promocji z kolejn膮.

9) Uczestnik Promocji o艣wiadcza, 偶e zapozna艂 si臋 z niniejszym regulaminem, rozumie jego tre艣膰, nie wnosi do niego 偶adnych zastrze偶e艅 i zobowi膮zuje si臋 go przestrzega膰.聽

10) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okre艣laj膮cym zasady Promocji. Wszelkie tre艣ci zawarte w materia艂ach reklamowo-promocyjnych dotycz膮cych Promocji maj膮 charakter jedynie informacyjny.聽

11) Wszelkie reklamacje dotycz膮ce Promocji b臋d膮 rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich z艂o偶enia.聽

12) Reklamacje powinny by膰 sk艂adane w formie pisemnej w mailu i kierowane na adres info@fwn.org.pl.聽

13) Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Promocji jest FUNDACJA PRACY NAROD脫W Gromadzone dane b臋d膮 przetwarzane jedynie w celu realizacji Promocji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥淩ODO鈥). Dane b臋d膮 przetwarzane przez okres uczestnictwa w Promocji lub po jego ustaniu je偶eli przepisy szczeg贸lne tak stanowi膮. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wgl膮du w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupe艂nienia b膮d藕 ich usuni臋cia, 偶膮dania czasowego lub sta艂ego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych 鈥 w Polsce do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezb臋dne do uczestnictwa w Programie.

0
X