Regulaminy

Fundacja MARS > Regulaminy

 REGULAMIN FUNDACJI „Warsztaty, Współpraca, Wolontariat”

 

Zasady udziału w wydarzeniach i działaniach prowadzonych przez Fundację MARS

1) Organizatorem wydarzeń typu (Warsztaty, Szkolenia, Konferencje) jest Fundacja MARS z siedzibą w Płońsku, ul. Mazowiecka 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000577100, REGON: 362998191, NIP: 5671907037 (dalej zwany »Organizatorem«).

2) Fundacja zawiązuje partnerstwa i współpracę na czas określony i nieokreślony lub na indywidualnie na jednokrotne wydarzenia w formie podpisanej umowy przez obowiązujący w danym momencie skład Zarządu organizacji. Jeżeli skład Zarządu ulega zmianie, umowy muszą być podpisane ponownie lub dołączona odpowiednia adnotacja odnośnie współpracy i odpowiedzialności.

3) Decyzja o nawiązaniu współpracy w zakresie wolontariatu jest podejmowana przez Zarząd i potwierdzenie mailowe jednego z Członków Zarządu, jeżeli ponoszone będą jakiekolwiek koszty związane bezpośrednio z wolontariatem decyzje muszą być podjęte przez minimum 2 członków Zarządu.

4) Aktualny regulamin Fundacji MARS jest dostępna na stronie Fundacji (www.mars.org.pl)

5) Warsztaty – Organizowane warsztaty  mogą mieć formę on-line lub stacjonarną w zależności od realizowanego projektu i mogą ulec zmianie w trakcie trwania. Wszystkie informacje o aktualnych warsztatach, rejestracja, wytyczne i harmonogram działań znajduje się do informacji publicznej na stronie Fundacji www.mars.org.pl w zakładce “Wydarzenia” w menu górnym i footer. Każdorazowo nowe warsztaty otrzymują nazwę własną, określony czas naboru i realizacji.  Warunki i terminy warsztatów mogą ulec zmianie jeżeli wyniknie taka potrzeba organizacyjna, finansowa i sytuacyjna, o czym uczestnicy będą poinformowani drogą mailową, telefonicznie i przez komunikatory (zależy to od danych kontaktowych, jakie pozostawia podczas rejestracji). Warsztaty są prowadzone przez pracowników Fundacji lub zaproszonych ekspertów / specjalistów zewnętrznych. Warsztaty mogą mieć formę darmową lub odpłatną, o czym uczestnicy zawsze są informowani podczas rejestracji na wydarzenie. Jeżeli warsztaty są odpłatne, opłaty są przyjmowane w trakcie rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną na konto Fundacji. W przypadku nieodbycia się warsztatów pieniądze są zwracane na konto uczestników do 10 dni roboczych.

6) Szkolenia – Mogą mieć formę darmową lub płatną i odbywać się on-line, lub stacjonarnie w ustalonym miejscu. Wszystkie informacje o szkoleniach znajdują się w zakładce “Wydarzenia” w menu górnym i footer dla każdego zainteresowanego. Fundacja dba o poprawność i aktualność informacji na stronie www.mars.org.pl oraz innych kanałów informacyjnych. Rejestracja odbywa się wyłącznie w formie on-line. Jeżeli szkolenie jest płatne, opłata jest pobierana podczas rejestracji wyłącznie płatnościami elektronicznymi na konto Fundacji. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie, wszystkie wpłacone środki wracają na konta uczestników bez żadnych potrąceń ze strony Fundacji.

7) Jeden uczestnik może zarejestrować się na jedne warsztaty, szkolenie, konferencje jednokrotnie podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firmę / instytucję / szkołę / uczelnię, z którą jest związany zawodowo lub edukacyjnie. Uczestnik może rejestrować się wyłącznie w imieniu własnym.

8) Każde zgłoszenie swojej osoby poprzez formularz rejestracji, mailowo, telefonicznie lub komunikator jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Fundacji.

9) Po zarejestrowaniu się uczestnika na wskazane wydarzenie i potwierdzenie przyjęcia przez pracownika Fundacji, uczestnik zgadza się na jednokrotną publikację swojego imienia i nazwiska, nazwy i loga firmy / podmiotu, z którym jest związany zawodowo oraz zdjęć gdzie jest widoczna jego postać.

10) W razie wytypowania danej osoby z grona uczestników, która jest nominowana do otrzymania nagrody / upominku / wyróżnienia zostanie ona poinformowana mailowo lub telefonicznie. W celu wręczenia uczestnikowi nagrody / upominku / wyróżnienia przez Fundację uczestnik musi potwierdzić chęć odbioru suweniru. Jeżeli tego nie zrobi, jest ona przekazywana kolejnej osobie z w kolejności.

11) Wszystkie nagrody / upominki / wyróżnienia przekazane przez Fundację indywidualnie uczestnikowi nie podlegają wymianie oraz zamianie na pieniądze.

12) Wydarzenia nie są łączone z innymi, chyba że pracownik Fundacji wyraźnie zaznaczy cykliczność i powiązanie jednych wydarzeń z kolejnymi.

13) Uczestnik organizowanych wydarzeń oraz działań wspólnych (opisanych indywidualnie w osobnej umowie będącej każdorazowo załącznikiem do tego regulaminu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 

14) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady współpracy i wspólnych działań organizowanych przez Fundację.

15) Reklamacje / Skargi / Uwagi powinny być składane w formie pisemnej w mailu i kierowane na adres info@fwn.org.pl.

16) Wszelkie reklamacje / skargi / uwagi dotyczące wskazanej sprawy będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich złożenia. 

17) Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Promocji jest FUNDACJA MARS Gromadzone dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Promocji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”). Dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Promocji lub po jego ustaniu jeżeli przepisy szczególne tak stanowią. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.

 REGULAMIN KONKURSOWY „Działania w social media”

 

§1.

Postanowienia ogólne: 

1) Organizatorem promocji (dalej zwanych „Promocja”) jest „Fundacja Pracy Narodów z siedzibą w Płońsku, ul. Mazowiecka 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000577100, REGON: 362998191, NIP: 5671907037 (dalej zwany „Organizatorem”).

2) Wyłącznym organizatorem promocji jest „Fundacja Pracy Narodów” udostępnianych publicznie poprzez serwisy społecznościowe jak: Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram będący jedynie medium nie biorącym udziału w konkursach.

2) Okres obowiązywania promocji jest ustalany indywidualnie do każdej realizacji i nie trwa dłużej niż 4 tygodnie (30 dni).

3) Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na stronie Fundacji (www.mars.org.pl) 

4) Promocja – kampania reklamowa prowadzona przez Organizatora Promocji pod różnym i zmiennym tytułem ustalanym indywidualnie do jednego konkursu na warunkach i terminach określonych w niniejszym Regulaminie, obejmująca promocję usług oferowanych przez Organizatora Fundację Pracy Narodów. oraz partnerów biznesowych (jeżeli występują w danej realizacji konkursu) na podstawie ustaleń słownych lub w formie papierowej (umowa)

5) Uczestnikiem promocji (dalej zwany „Uczestnik”) może zostać osoba fizyczna oraz prawna lub firma (aktywna) która zgłosi się w ustalony sposób do udziału w promocji i pozostawi wymagane informacje kontaktowe.

6) W trakcie okresu obowiązywania Promocji Uczestnik może zgłosić swój udział w każdej pojedynczej akcji tylko jednokrotnie. Poprzez zgłoszenie nabywa prawo do udziału w Promocji z możliwością bycia wytypowanym do nagrodzenia za aktywność.

7) Każde zgłoszenie w formie Messanger, formularza on-line, zostawienie informacji w komentarzu, mailem, telefonicznie (każda promocja może ograniczać formę zgłoszenia do jednej) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursowego.

8) Po spełnieniu warunków przystąpienia do Promocji, które określone zostały w Regulaminie, uczestnik w razie wytypowania do nagrodzenia za aktywność zgadza się na jednokrotną publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy i loga firmy publicznie dla celów promocyjnych.

 

§2.

Postanowienia Końcowe 

1) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Promocji należy zgłosić tą informację maksymalnie 24h przed zamknięciem procesu zgłoszeń. Jest to jedno znaczne z poinformowaniem Organizatora konkursu o odstąpieniu od aktywności w trwającej Promocji i chęci otrzymania suwenirów w razie wytypowania spośród zgłoszeń.

2) Udział w każdej prowadzonej przez Organizatora promocji jest nieodpłatny.

3) Każdy uczestnik Promocji biorący w niej udział ma możliwość zostać wynagrodzony za aktywność w ustalony indywidualnie do prowadzonych działań promocyjnych sposób.
4) W razie wytypowania danej osoby z grona uczestników zostanie ona poinformowana poprzez Messanger, mailowo lub telefonicznie. W celu przekazania wynagrodzenia przez Organizatora, uczestnik musi potwierdzić chęć odbioru suwenira. Jeżeli tego nie zrobi jest ona przekazywana kolejnej osobie z listy zgłoszeń.

6) Rabat udzielony w związku z Promocją nie podlega wymianie na inne usługi Fundacji, towary, ani wymianie na gotówkę. 

7) Promocje nie łączą się z innymi promocjami chyba że Organizator wyraźnie zaznaczy cykliczność i powiązanie jednej Promocji z kolejną.

9) Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 

10) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

11) Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia. 

12) Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w mailu i kierowane na adres info@fwn.org.pl. 

13) Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Promocji jest FUNDACJA PRACY NARODÓW Gromadzone dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Promocji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”). Dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Promocji lub po jego ustaniu jeżeli przepisy szczególne tak stanowią. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.

X
0
YOUR CART
  • No products in the cart.